1. PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE WWW.OZMEDBEAUTY.LT TAISYKLĖS
  1. I. SĄVOKOS
  2. Pardavėjas – UAB „Medikodas“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, juridinio asmens kodas 304114698, buveinė Liepų g. 48D, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
  3. Parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti adresu: www.ozmedbeauty.lt.
  4. Pirkėjas – bet kuris veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, taip pat ir nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas, ir juridiniai asmenys arba visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  5. Prekės – Parduotuvėje parduodami daiktai ar daiktų rinkiniai, video formato kursai.
  6. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  7. Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Prekių pirkimo – pardavimo Parduotuvėje taisykles sudaryta Sutartis.
  8. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomeų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  9. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.ozmedbeauty.lt taisyklės“.
  10. Prekių krepšelis – Prekių, kurios pasirenkamos ir patalpinamos krepšelyje, sąrašas.
  11. Užsakymas – Prekių krepšelio suformavimas ir pateikimas Pardavėjui.
  12. Paskyra – registracijos rezultatas, dėl kurio sukuriama Asmens duomenis ir naudojimosi istoriją sauganti sąskaita (Prieiga);
  13. Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės.
  14. Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos kitose Svetainėje paskelbtose tvarkose ir taisyklėse.
  15. II. BENDROSIOS NUOSTATOS
  16. Šios Taisyklės yra skirtos suteikti informaciją apie Pardavėją bei išdėstyti Pirkėjams, siekiantiems įsigyti Parduotuvėje parduodamas Prekes, pirkimo – pardavimo sąlygas. Pirkėjui rekomenduojama atsispausdinti Taisykles.
  17. Pirkėjas, Užsakymo metu pažymėjęs varnelę prie „Susipažinau ir sutinku su Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.ozmedbeauty.lt taisyklėmis“, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino ir supranta, kad jos Šalims yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo tvarka, atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusios sąlygos.
  18. Pardavėjas teikia Prekes tik asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti įsigytų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais. Pardavėjas nebus atsakingas už Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.
  19. Užsakymo metu Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje.
  20. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) perskaitęs jų nesuprato arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti Prekių, o jei tai vis vien atlieka, bet kokios vėliau atsirasiančios pretenzijos Pardavėjo atžvilgiu yra negalimos.
  21. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai pranešama Parduotuvėje, bei Užsakymo atlikimo po naujos Taisyklių redakcijos patvirtinimo metu.
  22. III. PREKIŲ UŽSAKYMAS, SUTARTIES SUDARYMAS
  23. Parduotuvėje Pirkėjas Prekes pirkti gali 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
  24. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pozicionuojamos Parduotuvėje, yra prieinamos ir bet kuris susidomėjęs Pirkėjas gali teikti Užsakymą dėl jų įsigijimo. Jei Pirkėjo užsakytos Prekės Pardavėjo sandėlyje nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tik esant susitarimui Prekės pristatymas nukeliamas vėlesniam laikotarpiui. Kitu atveju Užsakymas anuliuojamas ir Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai. Pardavėjas įsipareigoja nuo Užsakymo vykdymo nutraukimo momento per 14 (keturiolika) dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtą pinigų sumą ir (arba) Pirkėjui pasirinkus kitas Prekes suteikti 5 % nuolaidą Užsakymui.
  25. Pirkėjas Parduotuvėje Prekes gali užsakyti pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
   1. Internetu, prisijungęs prie savo Paskyros;
   2. Internetu, be prisijungimo prie Paskyros;
   3. Telefonu.
  26. Prekės Parduotuvėje užsakomos pageidaujamas įsigyti Prekes patalpinant į Prekių krepšelį ir užpildant Užsakymo formą. Užsakymo formoje esančiuose informacijos laukeliuose privaloma nurodyti Pirkėjo Asmens duomenis, būtinus tinkamam Prekių užsakymo ir Sutarties įvykdymui. Šios nuostatos taikomos tiek 21.1., tiek 21.2. p. nustatytiems Prekių Užsakymo būdams.
  27. Užsakant 21.3. p. numatytu būdu, duomenis Užsakymo formoje suveda Parduotuvės atstovas. Pirkėjas patvirtina telefonu, kad perka Prekę ir sutinka sumokėti Prekės kainą, pristatymo mokesčius ir prie kainos numatytus papildomus mokesčius ir/ar išlaidas, jeigu tokių yra.
  28. Kai Pirkėjas, išsirinkęs norimą Prekę ir suformavęs Prekių krepšelį, įvykdo visus Užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir Sutartis.
  29. Pirkėjui pateiktus ir apmokėjus Užsakymą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis Užsakymo gavimą.
  30. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę dėl priežasčių, susijusių su tuo, kad Prekės nėra sandėlyje ir (arba) Prekė nebėra parduodama ar dėl netikslios informacijos pateikimo Parduotuvėje dėl Prekės kainos, kiekio, Pardavėjas nedelsiant informuoja Pirkėją ir Užsakymo vykdymas nutraukiamas. Pardavėjas įsipareigoja nuo Užsakymo vykdymo nutraukimo momento per 14 (keturiolika) dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtą pinigų sumą ir (arba) Pirkėjui pasirinkus kitas Prekes suteikti 5 % nuolaidą Užsakymui.
  31. Patvirtindamas susipažinimą su Taisyklėmis, Pirkėjas duoda sutikimą, jog jo užsakytos Prekės instrukcija lietuvių kalba būtų pateikiama ne vėliau nei Prekės pristatymo metu elektroniniu arba popieriniu formatu.
  32. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu (ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas) nuo Prekių pristatymo Pirkėjui momento būtų atsiunčiama Užsakymo elektroninė PVM sąskaita – faktūra.
  33. Parduotuvėje nustatyta Užsakymo pateikimo tvarka leidžia Pirkėjui taisyti ir koreguoti Užsakymo duomenis, prieš pateikiant galutinį Užsakymą.
  34. Iškilus neaiškumams dėl Užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju ir visų reikšmingų aplinkybių išsiaiškinimo momento. Pirkėjo Užsakymas gali būti anuliuojamas, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju ar Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos, ar nepateikia Pardavėjui sutikimo dėl jo Asmens duomenų tvarkymo.
  35. Užsakymas gali būti išskaidytas į atskirus Užsakymus. Tokio išskaidymo atveju konkrečiam Užsakymui tenkančių papildomų paslaugų (pvz.: prekių pristatymo) kaina atitinkamai išskaidoma atskiriems Užsakymams ir yra skaičiuojama kiekvienam Užsakymui atskirai, todėl gali skirtis nuo Užsakymo kainos, nurodytos konkrečios Prekės aprašyme.
  36. Kiekvienas Pirkėjo Užsakymas (įvykdytas ar neįvykdytas) saugomas Parduotuvės duomenų bazėje Pardavėjo nustatyta tvarka.
  37. IV. PIRKĖJO TEISĖS
  38. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  39. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  40. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka. Teisė atsisakyti sudarytos Sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.
  41. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  42. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  43. V. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  44. Pirkėjas Užsakymo metu įsipareigoja pateikti teisingą jį identifikuojančią ir Užsakymui tinkamai įvykdyti būtiną informaciją.
  45. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Parduotuve ir jos teikiamomis funkcijomis, nekenkti jos darbui, stabiliam veikimui. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  46. Pirkėjas privalo sumokėti Prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus ir priimti užsakytas Prekes.
  47. Nepaisant įsipareigojimų ir pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.
  48. VI. PARDAVĖJO TEISĖS
  49. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę teikti Užsakymus dėl Prekių įsigijimo.
  50. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Parduotuvės funkcijų veikimą ar dalį jų.
  51. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų Užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji Užsakymai nėra priimami.
  52. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo Užsakymas. Tokiu atveju sumos dydis bus nurodomas Parduotuvėje.
  53. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo Užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 57.1. ir 57.2. p. numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  54. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  55. VII. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  56. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai ir sklandžiai įsigyti pageidaujamas Prekes.
  57. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Parduotuvėje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 str.
  58. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą, į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Užsakymo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
  59. Iki Užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie Užsakymo įvykdymui reikšmingų Parduotuvės funkcijų sustabdymą ar nutraukimą.
  60. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui jo užsakytas Prekes.
  61. Jei Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negali pristatyti Pirkėjui Užsakymo ir/ar konkrečios Prekės, jis įsipareigoja siūlyti Pirkėjui analogišką ar savo savybėmis kiek įmanoma panašesnę Prekę ar jų rinkinį. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką Prekę ar jų rinkinį Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu buvo išankstinis apmokėjimas ir grąžinti pinigus.
  62. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
  63. VIII. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
  64. Prekių kainos Parduotuvės suformuotame Užsakyme nurodomos eurais, įskaitant galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
  65. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą Parduotuvėje, gali pasirinkti vieną iš apmokėjimo būdų:
   1. Naudojantis elektronine bankininkyste;
   2. Kreditine/debetine kortele.
  66. Pardavėjas numato galimybę už Prekes, kurie yra rinkiniai, atsiskaityti dalimis, išskaidant mokėtiną sumą 3 mėn. laikotarpiui. Šalims susitarus dėl dalinių mokėjimų, Pardavėjas atlieka automatinius Šalių sutarto dydžio piniginių lėšų nuskaitymus nuo Pirkėjo nurodytos ir jam priklausančios banko sąskaitos. Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę nuskaityti dalinius mokėjimus už Parduotas prekes.
  67. Daliniai mokėjimai nuo Pirkėjo banko sąskaitos nuskaitomi kartą per kalendorinį mėnesį, ne anksčiau nei 7 kalendorinio mėnesio diena. Apie mėnesinį piniginių lėšų nuskaitymą Pardavėjas Pirkėją informuoja elektroniniu laišku.
  68. Kai Pirkėjas pažeidžia Sutartyje nustatytą dalinių įmokų mokėjimo terminą, Pardavėjas turi teisę, pranešęs Pirkėjui prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir Pirkėjui neatlikus jokio mokėjimo per šį terminą, pareikalauti sumokėti visą kainą ir skolą iš karto.
  69. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekių pirkimo PVM sąskaitos – faktūros, kurios kartu gali būti ir Prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo Užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas po Užsakymo įvykdymo. PVM Sąskaitose – faktūrose nurodomos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
  70. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino Užsakymą, keistis gali tik išimtinais atvejais, kai Prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekių nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti Užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 1 darbo dieną. Anuliavus Užsakymą Pardavėjas įsipareigoja nuo Užsakymo vykdymo nutraukimo momento per 14 (keturiolika) dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtą pinigų sumą.
  71. IX. PREKIŲ PRISTATYMAS
  72. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikoje. Esant individualiam Užsakymui, Prekės gali būti pristatytos į kitas šalis, aptarus visas pristatymo sąlygas. Galimi Prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra pateikiami Parduotuvėje Užsakymo formoje nurodžius pristatymo adresą.
  73. Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kainos yra nurodomos suformuojant Užsakymą.
  74. Prekės Pirkėjui pristatomos per siuntos vežėjo ir Pardavėjo individualiai susitartą terminą. Apie tikslią Prekių pristatymo datą ir laiko intervalą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu / SMS žinute. Siuntos vežėjas gali susitarti su Pirkėju individualiai dėl Prekių pristatymo. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, Prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo Pardavėjo deklaruoto preliminaraus pristatymo termino, taip pat ir Pirkėjo su siuntos vežėju individualiai sutartos.
  75. Prekių pristatymo metu Pirkėjui Prekė perduodama įteikiant PVM sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą.
  76. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pristatymo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato Prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 92. p. įtvirtinta teise – atsisakyti Sutarties.
  77. Paruošus Užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui.
  78. Užsakydamas Prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš Prekių pateikimo būdų:
   1. Kurjeris į namus;
   2. Pristatymas į paštomatus ar kitus analogiškus siuntų pristatymo terminalus;
  79. Jei Pirkėjas Užsakymo metu pasirenka Kurjeris į namus būdą:
   1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą;
   2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
  80. Jei Pirkėjas Užsakymo formoje pasirenka Prekių pristatymą į Paštomatą arba analogiškus siuntų pristatymo terminalus:
   1. Siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti Prekes, kurios sveria mažiau nei 20 kg;
   2. Siunta iš savitarnos terminalų turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas ir/ar siuntos vežėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad Prekę galima atsiimti.
  81. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir Prekės būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad Prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė yra pažeista ir/ar Prekė yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti Prekės perdavimo – priėmimo dokumente. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl Prekių pažeidimų.
  82. Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, Prekių kiekis ir kokybė atitinka Taisyklių sąlygas.
  83. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Prekė perduota Pirkėjui.
  84. Jei remiantis Taisyklių 70 ir 71 p. Pirkėjas neatsiima Prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes ir jų pristatymą, Pardavėjo atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito Prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima Prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios Prekės grąžinamos Pardavėjui, Užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinami už Prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, Prekių pristatymo mokestį.
  85. Jei Pirkėjas neatsiima Prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už Prekes, tokios Prekės grąžinamos Pardavėjui, o Užsakymas anuliuojamas.
  86. X. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
  87. Visų Parduotuvėje parduodamų Prekių savybės nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame aprašyme.
  88. Pardavėjo siūlomos įsigyti Prekės yra tinkamos kokybės, t.y. Prekių savybės atitinka Prekės aprašymą. Prekė atitinka Taisykles, jei:
   1. Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir Prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą Prekę Parduotuvėje;
   2. Prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies Prekės paprastai naudojamos;
   3. Prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio Prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal Prekės pobūdį ir gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir Prekių ženklinimą, dėl Prekių konkrečių savybių.
  89. Teisinė Prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai.
  90. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios Prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo Prekių naudojimo techninių priežasčių.
  91. Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose ar kartu su Prekės pirkimo sąskaita – faktūra, kuri gali būti laikoma garantiniu lapu.
  92. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės Prekę, jiems nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
  93. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių Prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias Prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  94. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  95. XI. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES, PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA
  96. Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų terminą atsisakyti sudarytos Sutarties, išskyrus LR Civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d. numatytas išimtis.
  97. Jeigu Pirkėjas atsisakė Sutarties, kol Prekės dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip Užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu, o Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinami už Prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus.
  98. Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties netaikoma šiais atvejais: kai Pirkėjas įsigijo Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 17.2. p. nurodytas Prekes; kai Pardavėjo pareigos pagal Sutartį yra visiškai įvykdytos, ir buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti Sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; Sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; Sutartims dėl greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; Prekėms, kurios pristatytos pagal individualų Užsakymą ne Lietuvos Respublikoje.
  99. Pirkėjas, norintis grąžinti Prekę, turi pateikti aiškų savo Prašymą elektroninio pašto adresu el. paštu info@ozmedbeauty.lt.
  100. Grąžinant Prekes būtina pateikti jų įsigijimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos – faktūros) kopiją.
  101. Pirkėjui grąžinant Prekes po Sutarties nutraukimo, būtina laikytis šių sąlygų:
   1. Grąžinti nepanaudotą Prekę;
   2. Grąžinti nesugadintą Prekę;
   3. Prekę grąžinti tik originalioje ir nepažeistoje pakuotėje su nenuimtomis etiketėmis, išskyrus pakuotės išvaizdos pakitimus, kurie buvo būtini norint apžiūrėti Prekę;
   4. Grąžinti Prekes tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos.
  102. Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta Prekė atitiko 90 p. išvardintas sąlygas.
  103. Pardavėjas, gavęs Taisyklių 88 p. nurodytą Pirkėjo Prašymą, privalo nedelsdamas patvirtinti, kad jį gavo. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl Sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.
  104. Pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas apskaičiuojamas taip: 1) kai sudaroma Sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus siuntos vežėją, gauna užsakytą Prekę; 2) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną Prekę ir Prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę Prekę; 3) jeigu Prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus siuntos vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.
  105. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas Prekes, Prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų Prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų Prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos Prekės.
  106. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas nepateikia įrodymų, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas Prekes, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku.
  107. Pirkėjui įsigijus Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 17.2. p. nurodytas Prekes Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės Prekę analogiškomis Prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 str. nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai Pardavėjas sutinka.
  108. Jei Pirkėjas Parduotuvėje įsigijo Prekių rinkinį, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą Prekių rinkinį, t.y. Pirkėjas grąžinimo teisėmis gali naudotis tik visų Prekių rinkinyje esančių Prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai viena iš Prekių rinkinyje esančių Prekių neatitinka Taisyklių 90 p. numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą Prekių rinkinį.
  109. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekę ir apie tai buvo pažymėjęs Prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba Prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo Prekės įsigijimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti Prekę ir savo pasirinkimu reikalauti:
   1. kad Prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
   2. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės pardavimas yra esminis Sutarties pažeidimas.
  110. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 98. p. numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas Prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 98.1. p. numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 98.2. p. numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jei Prekės trūkumas yra mažareikšmis.
  111. Pirkėjui norint grąžinti Prekę, būtina laikytis šių sąlygų:
   1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@ozmedbeauty.lt, privalomai nurodant grąžinamą Prekę;
   2. pateikti Prekės įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
  112. Teise grąžinti netinkamos kokybės Prekę Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo jam dienos.
  113. Pirkėjas turi sumokėti už Prekės pristatymo išlaidas bei Prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad Prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi atlyginti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.
  114. Sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės Prekę, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  115. Negrąžinami pinigai už tą Prekę, kuri tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadinta (paveikta cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos Prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekė naudota netinkamai ar ne pagal paskirtį.
  116. Atskiros netinkamos kokybės Prekės grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).
  117. Jei Pirkėjui buvo pristatyta ne ta Prekė, kurią Pirkėjas užsakė, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu info@ozmedbeauty.lt. Paaiškėjus, kad Pirkėjui iš tiesų buvo pristatyta ne ta Prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokią Prekę iš Pirkėjo ir ją pakeisti tinkama. Tuo atveju, kai Pardavėjas sandėlyje neturi konkrečios Prekės, jis per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina už Prekes sumokėtus pinigus.
  118. Visais aukščiau Taisyklių numatytais atvejais, grąžindamas Prekę Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti Prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų, sumokėtų už Prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo atgal metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
  119. Jei Prekę Pardavėjas pristatė Pirkėjui į namus ir nėra galimybės jos grąžinti vienu iš Taisyklėse nustatytų būdų, Pardavėjas savo lėšomis turi atsiimti Prekę iš Pirkėjo.
  120. Jeigu keičiant Prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
  1. XII. ATSAKOMYBĖ
  2. Pirkėjas atsako už Užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl Užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus pateikiant Užsakymą įsigyti Prekes.
  4. Jei Prekės įsigyjamos per Paskyrą, Pirkėjas atsako už savo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Atsižvelgiant į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, laikoma, kad Pirkėjo veiksmų Parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Paskyros duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t.y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Paskyros duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.
  5. Jei Parduotuvėje trečiasis asmuo, pasinaudojęs Pirkėjo prisijungimo duomenis, pateikia Užsakymą, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir nėra atsakingas už trečiojo asmens žalą Pirkėjui.
  6. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie yra šių Taisyklių nuostatų pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.
  7. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  8. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
  9. Pardavėjas neatsako už interneto ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjo tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų ar kitokių pranešimų iš Pardavėjo.
  10. Pirkėjas pažeidęs Šalių sutartą dalinio atsiskaitymo tvarką, įsipareigoja mokėti 0,02 % delspinigius nuo pradelstos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
  11. Sutarties neįvykdymo ar netinkamos vykdymo atveju kaltoji Šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, t.y. jos turėtas išlaidas dėl kaltosios Šalies veiksmų.
  12. XIII. NUOLAIDOS IR AKCIJOS
  13. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Prekėms.
  14. Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ir akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas, taip pat ir Pirkėjo nurodytais elektroninio pašto adresais, SMS žinutėmis.
  15. Kai Pirkėjas įsigyja Prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną ir Pirkėjas pasinaudoja Prekės grąžinimo teise (jei tokia numatyta pagal Taisykles), Pirkėjui yra grąžinama tik už Prekę realiai sumokėta suma.
  16. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ar nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.
  17. XIV. DOVANŲ KUPONAI
  18. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, sutinka su Taisyklėse pateikiamomis Dovanų kupono naudojimo sąlygomis ir tvarka. Pirkėjas, įsigijęs Dovanų kuponą ir vėliau perleisdamas jį kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti jį (būsimąjį Dovanų kupono turėtoją) apie šias sąlygas ir taisykles.
  19. Parduotuvė, vadovaudamasi šiose Taisyklėse paskelbtomis nuostatomis, įsipareigoja parduoti Prekes Dovanų kupono turėtojui Dovanų kupone nurodyto laikotarpio ir sumos ribose.
  20. Dovanų kuponas ir ant jo esantis unikalus kodas traktuojami, kaip dokumentai, patvirtinantys apie gautą išankstinį apmokėjimą už ateityje Parduotuvės parduotinas Prekes Dovanų kupono turėtojui.
  21. Dovanų kuponą galima įsigyti Parduotuvėje.
  22. Gavęs apmokėjimą už Dovanų kuponą, Pardavėjas jį pateikia Pirkėjui jo nurodytu el. paštu. Taip pat Dovanų kuponas gali būti siunčiamas Pirkėjo nurodytiems tretiesiems asmenims.
  23. Dovanų kuponas nėra grąžinamas ar keičiamas į pinigus.
  24. Dovanų kuponas galioja 6 mėn. Galiojimas prasideda nuo apmokėjimo už jį gavimo momento.
  25. Dovanų kuponas galioja tik Lietuvos Respublikoje.
  26. Dovanų kuponą galima panaudoti tik vieną kartą.
  27. Dovanų kupono vertė yra nurodyta ant paties kupono ir nėra skaidoma.
  28. Dovanų kuponas aktyvuojamas automatiškai, įvedant ant jo esantį kodą Užsakymo formoje nurodytoje vietoje.
  29. Už įsigyto Dovanų kupono duomenų saugumą atsako Dovanų Kuponą įsigijęs asmuo.
  30. Už Dovanų kuponui išduoti reikalingų duomenų teisingumą atsako Pirkėjas.
  31. Už Dovanų kuponą įsigytų Prekių grąžinimas vykdomas pagal šioje Taisyklėse nustatytą tvarką.
  32. XV. SUSIRAŠINĖJIMAS
  33. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima tiek tradicinį rašytinį susirašinėjimą, susitarimų sudarymą, taip pat ir elektroninį susirašinėjimą elektroniniu paštu ir/ar SMS žinutėmis.
  34. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
  35. Pardavėjas šių Taisyklių numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo Paskyroje ar Užsakymo formoje nurodytais kontaktais, t.y. elektroninio pašto adresu arba SMS žinute.
  36. Visi pranešimai ir/ar skundai Pardavėjui turi būti teikiami Parduotuvėje nurodytais kontaktais arba užpildant specialias formas.
  37. Jei apsikeitimas informacija vykdomas pagal 138 – 144 p. reikalavimus, tuomet laikoma, kad informacija perduota tinkamai ir nei Pirkėjas, nei Pardavėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl informacijos negavimo.
  38. XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  39. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  40. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  41. Prašymus ar skundus dėl Parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt.