1. INTERNETO SVETAINĖS  WWW.OZMEDBEAUTY.LT NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS
  2. Šios naudojimosi taisyklės apibrėžia ir nustato interneto svetainės www.ozmedbeauty.lt naudojimo sąlygas ir tvarką, turinio naudojimo teises, komentarų skelbimo bei lanktyojų ir administratoriaus teises, pareigas ir atsakomybę. Naudojimosi taisyklės yra privalomos.
   1. I. SĄVOKOS
   2. Svetainė – www.ozmedbeauty.lt.
   3. Administratorius – UAB „Medikodas“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, juridinio asmens kodas 304114698, buveinė Liepų g. 48D, Klaipėda, Lietuvos Respublika, Įm. reg. adresas: Žemaičių 41 – 57, Venta, Akmenės raj, Lietuva, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
   4. Lankytojas – Svetainės naudotojas.
   5. Turinys – vaizdinė, grafinė, garsinė, tekstinė informacija, kuri yra patalpinta Svetainėje.
   6. Naršyklė – programinė įranga, skirta atvaizduoti internetines Svetaines (tinklalapius) žiniatinklyje.
   7. Naudojimosi taisyklės – juridiškai privalomas naudojimosi Svetaine sąlygų, teisių ir pareigų rinkinys.
   8. Naudojimasis Svetaine – visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Lankytojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais Naršyklės pagalba.
   9. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomeų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
   10. Paslaugos – funkcijos, sprendiniai, instrumentai, kuriuos Lankytojas gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas), Paskyros sukūrimą, Prekių pirkimą, komentarų rašymą ir t.t.
   11. Paskyra – registracijos rezultatas, ko pasėkoje sukuriama Asmens duomenis ir naudojimosi istoriją sauganti sąskaita (Prieiga).
   12. Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės.
   13. Prekių krepšelis – Prekių, kurios pasirenkamos ir patalpinamos krepšelyje, sąrašas.
   14. Kitos Naudojimosi taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos kitose Svetainėje paskelbtose tvarkose ir taisyklėse.
   15. II. BENDROSIOS NUOSTATOS
   16. Svetainės Lankytojas patvirtina savo sutikimą su šiomis Naudojimosi taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis paspausdamas „Susipažinau ir Sutinku su Naudojimosi taisyklėmis“.
   17. Lankytojas besąlygiškai sutinka su visomis Naudojimosi taisyklių nuostatomis ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius valdytų ir tvarkytų Lankytojo duomenis, įskaitant Asmens duomenis, ir naudotų juos užtikrinti Svetainės tinkamą veikimą, tame tarpe tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslais. Lankytojams, kurie nesutinka su bent viena iš Naudojimosi taisyklių nuostatų, rekomenduojama Svetaine nesinaudoti.
   18. Administratorius garantuoja, kad visos Svetainėje teikiamos Paslaugos yra teisėtos ir atitinka Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatas.
   19. Administratorius deda pastangas, kad Svetainėje pateikiamas Turinys būtų kokybiškas ir teisingas, tačiau neatsako už Turinio šaltinių, kuriais remiasi rengdamas Svetainės Turinį, teisingumą. Skelbiamas Turinys ar jo dalys yra tik bendro pobūdžio informacija ir juo neturėtų būti remiamasi ar naudojamasi kaip vieninteliu veiksmų atlikimo ar sprendimų priėmimo pagrindu be pirminės, tikslesnės, pilnesnės ir aktualesnės informacijos įvertinimo.
   20. Administratorius negarantuoja, kad Svetainėje ar tarnybinėje stotyje, kurioje ji patalpinta, nėra virusų ar kitų kenksmingų elementų, taip pat, kad Svetainė bus prienama be pertraukų ar sutrikimų.
   21. Šios Naudojimosi taisyklės neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios vartotojų teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
   22. III. NAUDOJIMASIS SVETAINE
   23. Naudojimasis Svetaine ir joje numatytomis Paslaugomis yra atviras ir prieinamas visiems Lankytojams. Lankytojai, kurie nėra sukūrę Paskyros gali būti apriboti Turinio ir Paslaugų gavimo prasme, todėl, tikslu gauti pilnavertiškas Paslaugas, būtinas Paskyros sukūrimas, kuris yra nemokamas.
   24. Paskyros sukūrimui reikalaujama nurodyti asmeninį elektroninio pašto adresą ir susikurti slaptažodį, kuris turi būti sudarytas iš 7 ženklų, bent vienos didžiosios raidės ir skaitmens bei skirtis nuo kitų Lankytojo naudojamų slaptažodžių.
   25. Visa informacija, kuri pateikiama kuriant Svetainėje Paskyrą, taip pat informacija pateikiama Naudojantis Svetaine ar bet kuriuo kitu metu turi būti tiksli ir teisinga.
   26. Administratorius turi neatšaukiamą teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti Lankytojui sukurti Paskyrą, nenurodant tokio atsisakymo priežasties.
   27. Naudojantis Svetaine draudžiama leisti arba perleisti tretiesiems asmenims prisijungimus prie Lankytojo Paskyros. Visa atsakomybė už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą tenka Lankytojui.
   28. Jei Lankytojas užfiksuoja ar įtaria, kad jo prisijungimo duomenys, slaptažodis ar kitos saugumo priemonės buvo prarastos, pavogtos, neteisėtai pasisavintos ar buvo panaudotos be Lankytojo žinios, turi pasikeisti prisijungimo slaptažodį ir nedelsiant informuoti Administratorių.
   29. Lankytojas turi teisę bet kada panaikinti savo Paskyrą, pateikdamas prašymą Administratoriui. Gavęs prašymą Administratorius laikinai sustabdo Paskyros galiojimą.
   30. Panaikinus Paskyrą, Svetainėje sukaupti duomenys yra saugomi 6 mėnesius. Per šį laiką Lankytojas gali atnaujinti savo Paskyros veikimą. Per 6 mėnesius nesulaukus prašymo dėl atnaujinimo Administratorius Paskyrą ištrina.
   31. Administratorius turi teisę laikinai sustabdyti prieigą prie Paskyros arba ją negrįžtamai ištrinti, jei Lankytojas pažeidžia šias Naudojimosi taisykles ar kitaip neteisėtai naudojasi Svetaine.
   32. Administratorius turi teisę keisti Svetainės Turinio ir Paslaugų apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti Paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti Paslaugas ar Paslaugų dalį.
   33. Atskirų Svetainėje teikiamų Paslaugų naudojimosi sąlygos gali būti apibrėžtos atskirose tvarkose ir taisyklėse, kurias galima rasti Svetainėje.
   34. IV. LANKYTOJO IR ADMINISTRATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
   35. Lankytojas turi teisę:
    1. Nepažeisdamas šių Naudojimosi taisyklių lankytis Svetainėje, užsakyti joje teikiamas Paslaugas bei naudoti kitas Svetainėje siūlomas funkcijas (pvz. komentuoti, atlikti testus).
   36. Lankytojas įsipareigoja:
    1. Lankytis ir naudotis Svetaine griežtai laikydamasis šių Naudojimosi taisyklių bei kitų tvarkų ir taisyklių;
    2. Nenaudoti Svetainės lankymo metu gautos informacijos neteisėtiems veiksmams atlikti;
    3. Nesijungti prie Svetainės bet kokiu autmatizuotu būdu ir neimti informacijos iš Svetainės naudojantis automatizuotais būdais;
    4. Nekaupti iš Svetainės gautos informacijos, nesisteminti informacijos į jokias duomenų bazes, tikslu informaciją parduoti ar viešai platinti tretiesiems asmenims;
    5. Svetaine naudotis tik tokiu būdu, kuris negali sukelti pavojaus Svetainės tinkamam veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų gallimyę pasinaudoti Svetaine;
    6. Elgtis saugiai ir saugoti svarbią informaciją ir bet kokiu būdu nepasikliausti nenutrūkstamu ir sklandžiu Svetainės veikimu.
   37. Administratorius turi teisę:
    1. Keisti Svetainės Turinio, Paslaugų asortimentą, formą ir kainas;
    2. Keisti šias Naudojimosi taisykles;
    3. Pagal poreikį perleisti savo teises ir pareigas, susijusias su šiose Taisyklėse nurodytų tikslų vykdymu, kylančias iš Naudojimosi taisyklių ir Svetainės administravimo tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo;
    4. Be įspėjimo Lankytojui apriboti galimybę naudotis arba visiškai neleisti naudotis Svetaine.
   38. Administratorius įsipareigoja:
    1. Administruoti Svetainę ir sudaryti sąžiningiems Lankytojams galimybę naudotis Svetaine bei jos Paslaugomis;
    2. Dėti visas pastangas nepertraukiamam Svetainės darbui užtikrinti;
    3. Iš Lankytojo gautus ir apie Lankytoją savarankiškai surinktus duomenis laikyti saugiai ir nenaudoti jų neteisėtiems veiksmams atlikti, taip pat nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims jais pasinaudoti, nebent to reikalaujama pagal LR įstatymus.
   1. V. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
   2. Administratorius yra visų teisių į Svetainę ir jos Turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į disponavimą jais. Visi Svetainėje poziciuonuojami prekiniai ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius turi prekių ir paslaugų savininkų sutikimus ir suteiktas teises jais naudotis.
   3. Bet koks Svetainės Turinio, dizaino kopijavimas ir/ar naudojimas be raštiško Administratoriaus sutikimo, pažeidžiant Naudojimosi taisykles, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, užtraukiantis atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
   4. Jei Svetainėje pateikiamos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, tokiu atveju Administratorius negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Administratorius nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.
   5. Svetainėje yra arba gali būti turinio, kuris priklauso arba kuriuo naudotis Administratoriui yra suteikta teisė jo savininkų. Todėl kopijuoti, platinti ar viešai skelbti ir kitaip naudoti tokį turinį be išankstinio rašytinio Administratoriaus sutikimo griežtai draudžiama.
   6. VI. KOMENATARŲ SKELBIMAS
   7. Administratorius sudaro technines galimybes Lankytojams Svetainėje skelbti komentarus, susijusius su Svetainės Turiniu, Lankytojo patirtimi naudojantis ozmedbeauty.lt Prekėmis. Lankytojas, skelbdamas komentarą Svetainėje, patvirtina, jog toks jo komentaras nepažeidžia ir nepažeis jokių trečiųjų asmenų teisių bei prisiima atsakomybę dėl savo veiksmų.
   8. Lankytojas privalo laikytis Naudojimosi taisyklių nuostatų, liečiančių komentarų skelbimą, t.y. prie Svetainės Turinio pateikti tik tokius komentarus, kurie susiję su Svetainės Turiniu. Lankytojas įsipareigoja neskelbti komenatų, kuriuose:
    1. Pateikiami žinomai melagingi teiginiai ir/ar informacija;
    2. Žeminama fizinių ir juridinių asmenų garbė ir/ar orumas;
    3. Komentaro turinį sudaro reklama.
   9. Administratorius turi teisę šalinti komentarus, pažeidžiančius teisės aktus, kitų asmenų teises, tiek ir Naudojimosi taisykles. Administratorius pasilieka teisę šalinti bet kokius komentarus savo nuožiūra be atskiro paaiškinimo.
   10. Administratorius turi teisę be atskiro sutikimo Lankytojo Svetainėje paskalbtą komentarą skelbti ir savo turimuose socialiniuose tinkluose.
   11. VII. ATSAKOMYBĖ
   12. Administratorius atsako už savo įsipareigojimų, nustatytų šiose Naudojimosi taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuose tinkamą vykdymą.
   13. Administratorius neatsako už jokius Svetainės veiklos sutrikimus, kurie nebuvo tyčia įtakoti ar nulemti Administratoriaus neveikimo. Lankytojo ir/ar trečiųjų asmenų dėl Svetainės neveikimo/netinkamo veikimo galimai patirti nuostoliai nebus Administratoriaus atlyginami.
   14. Administratorius neatsako už Lankytojų skelbiamos, laikomos ar platinamos informacijos, komentarų teisingumą ir kokybę. Administratorius neperžiūri ir netikrina Lankytojų Svetainėje pateikiamos informacijos ir kitų duomenų turinio prieš jį paskelbiant.
   15. Lankytojas atsako už savo įsipareigojimų, nustatytų šiose Naudojimosi taisyklėse ir galiojančiuose teisės aktuose tinkamą vykdymą. Lankytojas įsipareigoja atlyginti visus Administratoriaus nuostolius, kilusius dėl Lankytojo įsipareigojimų netinkamo vykdymo.
   16. Administratorius nėra atsakingas už jokius Lankytojo tiesioginius, netiesioginius, atsitiktinius nuostolius, negautą pelną ar patirtus kitokio pobūdžio trikdžius dėl naudojimosi ar negalėjimo naudotis Svetaine.
   17. VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
   18. Svetainės veikla reguliuojama Lietuvos Respublikos įstatymų. Bet kokie ginčai, kilę dėl Svetainės ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, ir jei nesutarimai taikiai neišprendžiami, tolimesnis procesas vyksta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Sutartinis teismingumas nustatomas pagal Administratoriaus buveinę.
   19. Visi pranešimai ir/ar skundai Administratoriui turi būti teikiami Svetainėje nurodytais kontaktais arba užpildant specialias Svetainėje esančias formas.
   20. Administratorius turi neatšaukiamą teisę peržiūrėti (t.y. keisti, taisyti, papildyti, atšaukti, anuliuoti) Naudojimosi taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio Lankytojų įspėjimo, tačiau yra saistomas pareigos pranešti apie Naudojimosi taisyklių pakeitimus. Pakeista Naudojimosi taisyklių redakcija, ar bet kokia jos dalis, yra laikoma galiojančia nuo paskelbimo Svetainėje momento. Administratorius negali būti laikomas atsakingu už Lankytojų arba trečiosios šalies patirtą žalą ar neigiamas pasekmes dėl nežinojimo apie Naudojimosi taisyklių pakeitimus.
   21. Be išankstinio rašytinio Administratoriaus sutikimo Lankytojas neturi teisės perduoti savo teisių ir pareigų, kylančių iš šių Naudojimosi taisyklių.
   22. Šios Naudojimosi taisyklės galioja naudojantis Svetaine. Taikoma ta Naudojimosi taisyklių versija, kuri galios konkrečiu naudojimosi Svetaine metu. Jei bet kuri Naudojimosi taisyklių nuostata bet kuriame teisme arba teisinėje institucijoje pripažįstama kaip negaliojanti, neįvykdoma arba neteisėta, likusios nuostatos lieka galioti.
 1. PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE WWW.OZMEDBEAUTY.LT TAISYKLĖS
  1. I. SĄVOKOS
  2. Pardavėjas – UAB „Medikodas“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, juridinio asmens kodas 304114698, buveinė Liepų g. 48D, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
  3. Parduotuvė – elektroninė parduotuvė, esanti adresu: www.ozmedbeauty.lt.
  4. Pirkėjas – bet kuris veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, taip pat ir nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas, ir juridiniai asmenys arba visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
  5. Prekės – Parduotuvėje parduodami daiktai ar daiktų rinkiniai, video formato kursai.
  6. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  7. Sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Prekių pirkimo – pardavimo Parduotuvėje taisykles sudaryta Sutartis.
  8. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomeų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  9. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.ozmedbeauty.lt taisyklės“.
  10. Prekių krepšelis – Prekių, kurios pasirenkamos ir patalpinamos krepšelyje, sąrašas.
  11. Užsakymas – Prekių krepšelio suformavimas ir pateikimas Pardavėjui.
  12. Paskyra – registracijos rezultatas, dėl kurio sukuriama Asmens duomenis ir naudojimosi istoriją sauganti sąskaita (Prieiga);
  13. Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės.
  14. Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos kitose Svetainėje paskelbtose tvarkose ir taisyklėse.
  15. II. BENDROSIOS NUOSTATOS
  16. Šios Taisyklės yra skirtos suteikti informaciją apie Pardavėją bei išdėstyti Pirkėjams, siekiantiems įsigyti Parduotuvėje parduodamas Prekes, pirkimo – pardavimo sąlygas. Pirkėjui rekomenduojama atsispausdinti Taisykles.
  17. Pirkėjas, Užsakymo metu pažymėjęs varnelę prie „Susipažinau ir sutinku su Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje www.ozmedbeauty.lt taisyklėmis“, patvirtina, kad su Taisyklėmis susipažino ir supranta, kad jos Šalims yra privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo tvarka, atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje susijusios sąlygos.
  18. Pardavėjas teikia Prekes tik asmeniniam naudojimui. Pirkėjas įsipareigoja nenaudoti įsigytų Prekių komerciniais, verslo ar perpardavimo tikslais. Pardavėjas nebus atsakingas už Pirkėjo negautą pelną, verslo nuostolius, veiklos sutrikdymą ar nuostolius dėl prarastos verslo galimybės.
  19. Užsakymo metu Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje.
  20. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) perskaitęs jų nesuprato arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti Prekių, o jei tai vis vien atlieka, bet kokios vėliau atsirasiančios pretenzijos Pardavėjo atžvilgiu yra negalimos.
  21. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai pranešama Parduotuvėje, bei Užsakymo atlikimo po naujos Taisyklių redakcijos patvirtinimo metu.
  22. III. PREKIŲ UŽSAKYMAS, SUTARTIES SUDARYMAS
  23. Parduotuvėje Pirkėjas Prekes pirkti gali 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
  24. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pozicionuojamos Parduotuvėje, yra prieinamos ir bet kuris susidomėjęs Pirkėjas gali teikti Užsakymą dėl jų įsigijimo. Jei Pirkėjo užsakytos Prekės Pardavėjo sandėlyje nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tik esant susitarimui Prekės pristatymas nukeliamas vėlesniam laikotarpiui. Kitu atveju Užsakymas anuliuojamas ir Pirkėjui grąžinami sumokėti pinigai. Pardavėjas įsipareigoja nuo Užsakymo vykdymo nutraukimo momento per 14 (keturiolika) dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtą pinigų sumą ir (arba) Pirkėjui pasirinkus kitas Prekes suteikti 5 % nuolaidą Užsakymui.
  25. Pirkėjas Parduotuvėje Prekes gali užsakyti pasirinkdamas vieną iš šių būdų:
   1. Internetu, prisijungęs prie savo Paskyros;
   2. Internetu, be prisijungimo prie Paskyros;
   3. Telefonu.
  26. Prekės Parduotuvėje užsakomos pageidaujamas įsigyti Prekes patalpinant į Prekių krepšelį ir užpildant Užsakymo formą. Užsakymo formoje esančiuose informacijos laukeliuose privaloma nurodyti Pirkėjo Asmens duomenis, būtinus tinkamam Prekių užsakymo ir Sutarties įvykdymui. Šios nuostatos taikomos tiek 21.1., tiek 21.2. p. nustatytiems Prekių Užsakymo būdams.
  27. Užsakant 21.3. p. numatytu būdu, duomenis Užsakymo formoje suveda Parduotuvės atstovas. Pirkėjas patvirtina telefonu, kad perka Prekę ir sutinka sumokėti Prekės kainą, pristatymo mokesčius ir prie kainos numatytus papildomus mokesčius ir/ar išlaidas, jeigu tokių yra.
  28. Kai Pirkėjas, išsirinkęs norimą Prekę ir suformavęs Prekių krepšelį, įvykdo visus Užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir Sutartis.
  29. Pirkėjui pateiktus ir apmokėjus Užsakymą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis Užsakymo gavimą.
  30. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi galimybės parduoti Prekę dėl priežasčių, susijusių su tuo, kad Prekės nėra sandėlyje ir (arba) Prekė nebėra parduodama ar dėl netikslios informacijos pateikimo Parduotuvėje dėl Prekės kainos, kiekio, Pardavėjas nedelsiant informuoja Pirkėją ir Užsakymo vykdymas nutraukiamas. Pardavėjas įsipareigoja nuo Užsakymo vykdymo nutraukimo momento per 14 (keturiolika) dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtą pinigų sumą ir (arba) Pirkėjui pasirinkus kitas Prekes suteikti 5 % nuolaidą Užsakymui.
  31. Patvirtindamas susipažinimą su Taisyklėmis, Pirkėjas duoda sutikimą, jog jo užsakytos Prekės instrukcija lietuvių kalba būtų pateikiama ne vėliau nei Prekės pristatymo metu elektroniniu arba popieriniu formatu.
  32. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad jo nurodytu elektroninio pašto adresu (ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas) nuo Prekių pristatymo Pirkėjui momento būtų atsiunčiama Užsakymo elektroninė PVM sąskaita – faktūra.
  33. Parduotuvėje nustatyta Užsakymo pateikimo tvarka leidžia Pirkėjui taisyti ir koreguoti Užsakymo duomenis, prieš pateikiant galutinį Užsakymą.
  34. Iškilus neaiškumams dėl Užsakyme pateiktos informacijos, Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju ir visų reikšmingų aplinkybių išsiaiškinimo momento. Pirkėjo Užsakymas gali būti anuliuojamas, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju ar Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos, ar nepateikia Pardavėjui sutikimo dėl jo Asmens duomenų tvarkymo.
  35. Užsakymas gali būti išskaidytas į atskirus Užsakymus. Tokio išskaidymo atveju konkrečiam Užsakymui tenkančių papildomų paslaugų (pvz.: prekių pristatymo) kaina atitinkamai išskaidoma atskiriems Užsakymams ir yra skaičiuojama kiekvienam Užsakymui atskirai, todėl gali skirtis nuo Užsakymo kainos, nurodytos konkrečios Prekės aprašyme.
  36. Kiekvienas Pirkėjo Užsakymas (įvykdytas ar neįvykdytas) saugomas Parduotuvės duomenų bazėje Pardavėjo nustatyta tvarka.
  37. IV. PIRKĖJO TEISĖS
  38. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes Parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  39. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  40. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka. Teisė atsisakyti sudarytos Sutarties netaikoma juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams.
  41. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas Prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  42. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  43. V. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  44. Pirkėjas Užsakymo metu įsipareigoja pateikti teisingą jį identifikuojančią ir Užsakymui tinkamai įvykdyti būtiną informaciją.
  45. Pirkėjas įsipareigoja sąžiningai ir teisingai naudotis Parduotuve ir jos teikiamomis funkcijomis, nekenkti jos darbui, stabiliam veikimui. Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  46. Pirkėjas privalo sumokėti Prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus ir priimti užsakytas Prekes.
  47. Nepaisant įsipareigojimų ir pareigų, numatytų kituose Taisyklių punktuose, Pirkėjas įsipareigoja, prieš pradėdamas naudoti Prekę apžiūrėti ją ir įsitikinti, kad gauta Prekė yra ta, kurią Pirkėjas užsakė.
  48. VI. PARDAVĖJO TEISĖS
  49. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę teikti Užsakymus dėl Prekių įsigijimo.
  50. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų Parduotuvės funkcijų veikimą ar dalį jų.
  51. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti Parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų Užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji Užsakymai nėra priimami.
  52. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo Užsakymas. Tokiu atveju sumos dydis bus nurodomas Parduotuvėje.
  53. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo Užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 57.1. ir 57.2. p. numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už Prekes per 3 (tris) darbo dienas.
  54. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  55. VII. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  56. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai ir sklandžiai įsigyti pageidaujamas Prekes.
  57. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai Parduotuvėje suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 str.
  58. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą, į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Užsakymo formoje ir neperleisti jos tretiesiems asmenims.
  59. Iki Užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie Užsakymo įvykdymui reikšmingų Parduotuvės funkcijų sustabdymą ar nutraukimą.
  60. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui jo užsakytas Prekes.
  61. Jei Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negali pristatyti Pirkėjui Užsakymo ir/ar konkrečios Prekės, jis įsipareigoja siūlyti Pirkėjui analogišką ar savo savybėmis kiek įmanoma panašesnę Prekę ar jų rinkinį. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką Prekę ar jų rinkinį Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, jeigu buvo išankstinis apmokėjimas ir grąžinti pinigus.
  62. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
  63. VIII. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI
  64. Prekių kainos Parduotuvės suformuotame Užsakyme nurodomos eurais, įskaitant galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.
  65. Pirkėjas, pateikdamas Užsakymą Parduotuvėje, gali pasirinkti vieną iš apmokėjimo būdų:
   1. Naudojantis elektronine bankininkyste;
   2. Kreditine/debetine kortele.
  66. Pardavėjas numato galimybę už Prekes, kurie yra rinkiniai, atsiskaityti dalimis, išskaidant mokėtiną sumą 3 mėn. laikotarpiui. Šalims susitarus dėl dalinių mokėjimų, Pardavėjas atlieka automatinius Šalių sutarto dydžio piniginių lėšų nuskaitymus nuo Pirkėjo nurodytos ir jam priklausančios banko sąskaitos. Pirkėjas suteikia Pardavėjui teisę nuskaityti dalinius mokėjimus už Parduotas prekes.
  67. Daliniai mokėjimai nuo Pirkėjo banko sąskaitos nuskaitomi kartą per kalendorinį mėnesį, ne anksčiau nei 7 kalendorinio mėnesio diena. Apie mėnesinį piniginių lėšų nuskaitymą Pardavėjas Pirkėją informuoja elektroniniu laišku.
  68. Kai Pirkėjas pažeidžia Sutartyje nustatytą dalinių įmokų mokėjimo terminą, Pardavėjas turi teisę, pranešęs Pirkėjui prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir Pirkėjui neatlikus jokio mokėjimo per šį terminą, pareikalauti sumokėti visą kainą ir skolą iš karto.
  69. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad Prekių pirkimo PVM sąskaitos – faktūros, kurios kartu gali būti ir Prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo Užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip 5 (penkias) darbo dienas po Užsakymo įvykdymo. PVM Sąskaitose – faktūrose nurodomos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.
  70. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino Užsakymą, keistis gali tik išimtinais atvejais, kai Prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti Prekių nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti Užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 1 darbo dieną. Anuliavus Užsakymą Pardavėjas įsipareigoja nuo Užsakymo vykdymo nutraukimo momento per 14 (keturiolika) dienų grąžinti Pirkėjo sumokėtą pinigų sumą.
  71. IX. PREKIŲ PRISTATYMAS
  72. Prekės pristatomos tik Lietuvos Respublikoje. Esant individualiam Užsakymui, Prekės gali būti pristatytos į kitas šalis, aptarus visas pristatymo sąlygas. Galimi Prekių pristatymo Pirkėjui būdai yra pateikiami Parduotuvėje Užsakymo formoje nurodžius pristatymo adresą.
  73. Prekių pristatymo paslauga yra mokama. Prekių pristatymo kainos yra nurodomos suformuojant Užsakymą.
  74. Prekės Pirkėjui pristatomos per siuntos vežėjo ir Pardavėjo individualiai susitartą terminą. Apie tikslią Prekių pristatymo datą ir laiko intervalą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu / SMS žinute. Siuntos vežėjas gali susitarti su Pirkėju individualiai dėl Prekių pristatymo. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, Prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo Pardavėjo deklaruoto preliminaraus pristatymo termino, taip pat ir Pirkėjo su siuntos vežėju individualiai sutartos.
  75. Prekių pristatymo metu Pirkėjui Prekė perduodama įteikiant PVM sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą.
  76. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pristatymo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato Prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 92. p. įtvirtinta teise – atsisakyti Sutarties.
  77. Paruošus Užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui.
  78. Užsakydamas Prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš Prekių pateikimo būdų:
   1. Kurjeris į namus;
   2. Pristatymas į paštomatus ar kitus analogiškus siuntų pristatymo terminalus;
  79. Jei Pirkėjas Užsakymo metu pasirenka Kurjeris į namus būdą:
   1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą;
   2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Priimant Prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam asmeniui.
  80. Jei Pirkėjas Užsakymo formoje pasirenka Prekių pristatymą į Paštomatą arba analogiškus siuntų pristatymo terminalus:
   1. Siuntų savitarnos terminaluose galima atsiimti Prekes, kurios sveria mažiau nei 20 kg;
   2. Siunta iš savitarnos terminalų turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas ir/ar siuntos vežėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad Prekę galima atsiimti.
  81. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir Prekės būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad Prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos Prekės pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė yra pažeista ir/ar Prekė yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti Prekės perdavimo – priėmimo dokumente. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl Prekių pažeidimų.
  82. Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekių pristatymo momento nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, Prekių kiekis ir kokybė atitinka Taisyklių sąlygas.
  83. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai Prekė perduota Pirkėjui.
  84. Jei remiantis Taisyklių 70 ir 71 p. Pirkėjas neatsiima Prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes ir jų pristatymą, Pardavėjo atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito Prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima Prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios Prekės grąžinamos Pardavėjui, Užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinami už Prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus, Prekių pristatymo mokestį.
  85. Jei Pirkėjas neatsiima Prekių per nustatytą terminą ar jų nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už Prekes, tokios Prekės grąžinamos Pardavėjui, o Užsakymas anuliuojamas.
  86. X. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
  87. Visų Parduotuvėje parduodamų Prekių savybės nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame aprašyme.
  88. Pardavėjo siūlomos įsigyti Prekės yra tinkamos kokybės, t.y. Prekių savybės atitinka Prekės aprašymą. Prekė atitinka Taisykles, jei:
   1. Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir Prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą Prekę Parduotuvėje;
   2. Prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies Prekės paprastai naudojamos;
   3. Prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio Prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal Prekės pobūdį ir gamintojo, jo atstovo ar Pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir Prekių ženklinimą, dėl Prekių konkrečių savybių.
  89. Teisinė Prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai.
  90. Pardavėjas neatsako už tai, kad Parduotuvėje esančios Prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo Prekių naudojimo techninių priežasčių.
  91. Pardavėjas skirtingoms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose ar kartu su Prekės pirkimo sąskaita – faktūra, kuri gali būti laikoma garantiniu lapu.
  92. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės Prekę, jiems nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.
  93. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių Prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias Prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis Prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  94. Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse įtvirtinta tvarka ir atsižvelgiant į taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  95. XI. TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES, PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA
  96. Pirkėjas – fizinis asmuo turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų terminą atsisakyti sudarytos Sutarties, išskyrus LR Civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d. numatytas išimtis.
  97. Jeigu Pirkėjas atsisakė Sutarties, kol Prekės dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip Užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu, o Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinami už Prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus.
  98. Pirkėjo teisė atsisakyti Sutarties netaikoma šiais atvejais: kai Pirkėjas įsigijo Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 17.2. p. nurodytas Prekes; kai Pardavėjo pareigos pagal Sutartį yra visiškai įvykdytos, ir buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti Sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį; Sutartims dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų Prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl Prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms; Sutartims dėl greitai gendančių Prekių ar Prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; Prekėms, kurios pristatytos pagal individualų Užsakymą ne Lietuvos Respublikoje.
  99. Pirkėjas, norintis grąžinti Prekę, turi pateikti aiškų savo Prašymą elektroninio pašto adresu el. paštu info@ozmedbeauty.lt.
  100. Grąžinant Prekes būtina pateikti jų įsigijimą patvirtinančio dokumento (PVM sąskaitos – faktūros) kopiją.
  101. Pirkėjui grąžinant Prekes po Sutarties nutraukimo, būtina laikytis šių sąlygų:
   1. Grąžinti nepanaudotą Prekę;
   2. Grąžinti nesugadintą Prekę;
   3. Prekę grąžinti tik originalioje ir nepažeistoje pakuotėje su nenuimtomis etiketėmis, išskyrus pakuotės išvaizdos pakitimus, kurie buvo būtini norint apžiūrėti Prekę;
   4. Grąžinti Prekes tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos.
  102. Pardavėjas elektroniniu paštu per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų informuoja Pirkėją apie tai, ar jo grąžinta Prekė atitiko 90 p. išvardintas sąlygas.
  103. Pardavėjas, gavęs Taisyklių 88 p. nurodytą Pirkėjo Prašymą, privalo nedelsdamas patvirtinti, kad jį gavo. Pareiga įrodyti, kad laikėsi reikalavimų dėl Sutarties atsisakymo, tenka Pirkėjui.
  104. Pasinaudoti Sutarties atsisakymo teise 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų terminas apskaičiuojamas taip: 1) kai sudaroma Sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus siuntos vežėją, gauna užsakytą Prekę; 2) jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną Prekę ir Prekės pristatomos atskirai, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę Prekę; 3) jeigu Prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo, išskyrus siuntos vežėją, gauna paskutinę partiją ar dalį.
  105. Tais atvejais, kai Pirkėjas grąžina tik vieną ar kelias, bet ne visas pristatytas Prekes, Prekių pristatymo išlaidos jam nėra grąžinamos, jei pristatymo suma nepriklauso nuo pristatytų Prekių kiekio, vertės ar kitų savybių. Tais atvejais, kai pristatymo suma priklauso nuo pristatytų Prekių kiekio, vertės ar kitų savybių, Pirkėjui grąžinama ta pristatymo mokesčio dalis, kuria padidėjo pristatymo mokestis lyginant su ta, kurią Pirkėjas būtų turėjęs sumokėti neužsisakęs grąžinamos Prekės.
  106. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol Prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas nepateikia įrodymų, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui. Apie tai, kad Pardavėjas gavo grąžinamas Prekes, Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu laišku.
  107. Pirkėjui įsigijus Mažmeninės prekybos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 17.2. p. nurodytas Prekes Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės Prekę analogiškomis Prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 str. nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai Pardavėjas sutinka.
  108. Jei Pirkėjas Parduotuvėje įsigijo Prekių rinkinį, jis privalo grąžinti Pardavėjui visą Prekių rinkinį, t.y. Pirkėjas grąžinimo teisėmis gali naudotis tik visų Prekių rinkinyje esančių Prekių atžvilgiu. Tuo atveju, kai viena iš Prekių rinkinyje esančių Prekių neatitinka Taisyklių 90 p. numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamą visą Prekių rinkinį.
  109. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės Prekę ir apie tai buvo pažymėjęs Prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba Prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo Prekės įsigijimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti Prekę ir savo pasirinkimu reikalauti:
   1. kad Prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
   2. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, kai netinkamos kokybės Prekės pardavimas yra esminis Sutarties pažeidimas.
  110. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 98. p. numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas Prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 98.1. p. numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 98.2. p. numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jei Prekės trūkumas yra mažareikšmis.
  111. Pirkėjui norint grąžinti Prekę, būtina laikytis šių sąlygų:
   1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu info@ozmedbeauty.lt, privalomai nurodant grąžinamą Prekę;
   2. pateikti Prekės įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas).
  112. Teise grąžinti netinkamos kokybės Prekę Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Prekės perdavimo jam dienos.
  113. Pirkėjas turi sumokėti už Prekės pristatymo išlaidas bei Prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad Prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi atlyginti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.
  114. Sumokėti pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės Prekę, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  115. Negrąžinami pinigai už tą Prekę, kuri tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadinta (paveikta cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos Prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba Prekė naudota netinkamai ar ne pagal paskirtį.
  116. Atskiros netinkamos kokybės Prekės grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).
  117. Jei Pirkėjui buvo pristatyta ne ta Prekė, kurią Pirkėjas užsakė, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu info@ozmedbeauty.lt. Paaiškėjus, kad Pirkėjui iš tiesų buvo pristatyta ne ta Prekė, Pardavėjas įsipareigoja savo sąskaita pasiimti tokią Prekę iš Pirkėjo ir ją pakeisti tinkama. Tuo atveju, kai Pardavėjas sandėlyje neturi konkrečios Prekės, jis per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžina už Prekes sumokėtus pinigus.
  118. Visais aukščiau Taisyklių numatytais atvejais, grąžindamas Prekę Pirkėjas privalo nurodyti siuntėjo adresą ir tinkamai supakuoti Prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas negrąžins pinigų, sumokėtų už Prekes, kurios buvo pažeistos siuntimo atgal metu. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti siuntimo metu.
  119. Jei Prekę Pardavėjas pristatė Pirkėjui į namus ir nėra galimybės jos grąžinti vienu iš Taisyklėse nustatytų būdų, Pardavėjas savo lėšomis turi atsiimti Prekę iš Pirkėjo.
  120. Jeigu keičiant Prekę susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
  1. XII. ATSAKOMYBĖ
  2. Pirkėjas atsako už Užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl Užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
  3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus pateikiant Užsakymą įsigyti Prekes.
  4. Jei Prekės įsigyjamos per Paskyrą, Pirkėjas atsako už savo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Atsižvelgiant į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, laikoma, kad Pirkėjo veiksmų Parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Paskyros duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t.y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Paskyros duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą.
  5. Jei Parduotuvėje trečiasis asmuo, pasinaudojęs Pirkėjo prisijungimo duomenis, pateikia Užsakymą, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir nėra atsakingas už trečiojo asmens žalą Pirkėjui.
  6. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas, jis yra atsakingas už Pirkėjo patirtą žalą ar nuostolius, kurie yra šių Taisyklių nuostatų pažeidimo pasekmė. Žala arba nuostoliai laikomi numatytinais, jeigu jie yra akivaizdi Pardavėjo pažeidimo pasekmė arba, jeigu tokią žalą ar nuostolius Pardavėjas ir Pirkėjas suvokė, sudarydami Sutartį.
  7. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  8. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su Parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.
  9. Pardavėjas neatsako už interneto ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjo tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų ar kitokių pranešimų iš Pardavėjo.
  10. Pirkėjas pažeidęs Šalių sutartą dalinio atsiskaitymo tvarką, įsipareigoja mokėti 0,02 % delspinigius nuo pradelstos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
  11. Sutarties neįvykdymo ar netinkamos vykdymo atveju kaltoji Šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius, t.y. jos turėtas išlaidas dėl kaltosios Šalies veiksmų.
  12. XIII. NUOLAIDOS IR AKCIJOS
  13. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Prekėms.
  14. Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ir akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas, taip pat ir Pirkėjo nurodytais elektroninio pašto adresais, SMS žinutėmis.
  15. Kai Pirkėjas įsigyja Prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną ir Pirkėjas pasinaudoja Prekės grąžinimo teise (jei tokia numatyta pagal Taisykles), Pirkėjui yra grąžinama tik už Prekę realiai sumokėta suma.
  16. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ar nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento.
  17. XIV. DOVANŲ KUPONAI
  18. Pirkėjas, įsigydamas Dovanų kuponą, sutinka su Taisyklėse pateikiamomis Dovanų kupono naudojimo sąlygomis ir tvarka. Pirkėjas, įsigijęs Dovanų kuponą ir vėliau perleisdamas jį kitam asmeniui, įsipareigoja informuoti jį (būsimąjį Dovanų kupono turėtoją) apie šias sąlygas ir taisykles.
  19. Parduotuvė, vadovaudamasi šiose Taisyklėse paskelbtomis nuostatomis, įsipareigoja parduoti Prekes Dovanų kupono turėtojui Dovanų kupone nurodyto laikotarpio ir sumos ribose.
  20. Dovanų kuponas ir ant jo esantis unikalus kodas traktuojami, kaip dokumentai, patvirtinantys apie gautą išankstinį apmokėjimą už ateityje Parduotuvės parduotinas Prekes Dovanų kupono turėtojui.
  21. Dovanų kuponą galima įsigyti Parduotuvėje.
  22. Gavęs apmokėjimą už Dovanų kuponą, Pardavėjas jį pateikia Pirkėjui jo nurodytu el. paštu. Taip pat Dovanų kuponas gali būti siunčiamas Pirkėjo nurodytiems tretiesiems asmenims.
  23. Dovanų kuponas nėra grąžinamas ar keičiamas į pinigus.
  24. Dovanų kuponas galioja 6 mėn. Galiojimas prasideda nuo apmokėjimo už jį gavimo momento.
  25. Dovanų kuponas galioja tik Lietuvos Respublikoje.
  26. Dovanų kuponą galima panaudoti tik vieną kartą.
  27. Dovanų kupono vertė yra nurodyta ant paties kupono ir nėra skaidoma.
  28. Dovanų kuponas aktyvuojamas automatiškai, įvedant ant jo esantį kodą Užsakymo formoje nurodytoje vietoje.
  29. Už įsigyto Dovanų kupono duomenų saugumą atsako Dovanų Kuponą įsigijęs asmuo.
  30. Už Dovanų kuponui išduoti reikalingų duomenų teisingumą atsako Pirkėjas.
  31. Už Dovanų kuponą įsigytų Prekių grąžinimas vykdomas pagal šioje Taisyklėse nustatytą tvarką.
  32. XV. SUSIRAŠINĖJIMAS
  33. Taisyklėse vartojama sąvoka „raštu“ apima tiek tradicinį rašytinį susirašinėjimą, susitarimų sudarymą, taip pat ir elektroninį susirašinėjimą elektroniniu paštu ir/ar SMS žinutėmis.
  34. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.
  35. Pardavėjas šių Taisyklių numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo Paskyroje ar Užsakymo formoje nurodytais kontaktais, t.y. elektroninio pašto adresu arba SMS žinute.
  36. Visi pranešimai ir/ar skundai Pardavėjui turi būti teikiami Parduotuvėje nurodytais kontaktais arba užpildant specialias formas.
  37. Jei apsikeitimas informacija vykdomas pagal 138 – 144 p. reikalavimus, tuomet laikoma, kad informacija perduota tinkamai ir nei Pirkėjas, nei Pardavėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl informacijos negavimo.
  38. XVI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  39. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  40. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  41. Prašymus ar skundus dėl Parduotuvėje įsigytos Prekės Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt.
 2. INTERNETO SVETAINĖS  WWW.OZMEDBEAUTY.LT PRIVATUMO POLITIKA
  1. I. SĄVOKOS
  2. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomeų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  3. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys.
  4. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio Asmens duomenys yra renkami.
  5. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienašališkais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys.
  6. Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
  7. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko Asmens duomenis.
  8. Duomenų valdytojas/Administratorius – UAB „Medikodas“ group Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, juridinio asmens kodas 304114698, buveinė Liepų g. 48D, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
  9. Svetainė – www.ozmedbeauty.lt.
  10. Lankytojas – Svetainės naudotojas.
  11. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės.
  12. Slapukas – mažas tekstinis failas, kurį Svetainė įrašo į Lankytojo kompiuterio ar mobilaus prietaiso Naršyklę.
  13. Prašymas – prašymas dėl Lankytojo, kaip Duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo.
  14. Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
  15. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti Prekes ar Paslaugas ir (arba) teirautis nuomonės dėl siūlomų Prekių ar Paslaugų.
  16. Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos kitose Svetainėje paskelbtose tvarkose ir taisyklėse.
  17. II. BENDROSIOS NUOSTATOS
  18. Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos Lankytojui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir saugojimo taisyklės Lankytojui naudojantis Svetaine. Taip pat Privatumo politikoje apibrėžiamos Lankytojo teisės bei pareigos ir kitos nuostatos, tikslu užtikrinti saugų naudojimąsi Svetainės teikiamomis Paslaugomis ir užkirsti kelią neteisėtam Asmens duomenų panaudojimui.
  19. Laikoma, kad Lankytojas susipažino su Privatumo politika ir su jos nuostatomis sutiko, kai Lankytojas apsilanko Svetainėje, sukuria Paskyrą ar pateikia Prekės įsigijimo Užsakymą. Ši Privatumo politika Lankytojui yra visuomet laisvai prieinama Svetainėje.
  20. Ši Privatumo politika sudaryta vadovaujantis Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
  21. Administratorius tvarkydamas Lankytojų Asmens duomenis:
   1. laikosi galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir Reglamento, reikalavimų;
   2. naudoja teisėtus, sąžiningus ir skaidrius būdus;
   3. laikosi nustatytų, aiškiai apibrėžtų bei teisėtų tikslų, išskyrus kiek tai leidžia teisės aktai;
   4. imasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
   5. vadovaujasi laikymo reikalavimų, kad Lankytojo tapatybę būtų galima nustatyi ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
   6. neteikia Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešina jų, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje arba teisės aktų nustatytais atvejais;
  22. Administratorius savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoto nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi Asmens duomenys ir kita Duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie Administratoriaus darbuotojai ir tik tie Asmens duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms suteikti.
  23. Tvarkant nepilnamečio Lankytojo Asmens duomenis sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks Duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis, sulaukęs bent 14 metų, duoda Sutikimą. Svetainėje nerenkami Asmens duomenys iš vaikų iki 14 metų amžiaus. Nustačius, kad Svetainėje pateikti Asmens duomenys yra Lankytojo iki 14 metų amžiaus, jie nedelsiant pašalinami ir neatkuriamai sunakinami.
  24. Administratorius neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Lankytojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Lankytojo žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Svetainės naudojimo. Administratorius taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimo Svetaine trikdžius ir/ar jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Administratoriumi veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
  25. III. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS
  26. Pagrindinis Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti galimybę Lankytojui naudotis Svetaine efektyviai, optimaliai ir pritaikant ją asmeniniams poreikiams, todėl Lankytojų Asmens duomenys yra gaunami, kai Lankytojas informaciją apie save pateikia Svetainėje susikūręs Paskyrą ir/ar įsigydamas Prekes ar Paslaugas bei Svetainėje numatyta forma bendraudamas su Administratoriumi. Taip pat Administratoriaus numatytomis priemonėmis (Slapukai).
  27. Asmens duomenys, kurie yra Svetainėje renkami ir Administratoriaus tvarkomi:
 3. Duomenų tipas | Tikslai ir renkami beu tvarkomi duomenys | Pagrindas
  1. Paskyros sukūrimo duomenys | Privalomi Paskyros sukūrimo duomeys: el. pašto adresas. Papildomi duomenys (nebūtini paskyros sukūrimui): vardas, pavardė, pristatymo adresas. | Svetainės Naudojimosi taisyklės (Sutartis)
  2. Pirkimo – pardavimo duomenys | Privaloma asmeninė informacija, kuri turi būti pateikta perkant Prekes Svetainejė: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas, mokėjimo būdas, mokėjimo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant banko sąskaitos numeriu). | Svetainės Pirkimo – pardavimo taisyklės (Sutartis)
  3. Slapukai | Lankytojo naudojimosi Svetaine istorija ir kiti duomenys. | Lankytojo Sutikimas
  4. Analitiniai duomenys | Svetainės tinkamo veikimo ir joje teikiamų Paslaugų kokybei užtikrinti: Lankytojo pirkimų istorija; naudojimosi istorija; atsiliepimai apie Prekes; komunikavimo duomenys. | Lankytojo Sutikimas ir teisėtas interesas
  5. Lankytojo turinys | Lankytojo Svetainėje sukurtas tuyrinys (komentarai, atsiliepimai). | Svetainės Naudojimosi taisyklės (Sutartis)
  6. Bendravimo (komunikavimo) duomenys | Aktualios informacijos, pirkimo – pardavimo ir kt. informacijos užtikrinimui būtini duomenys, apimantys: vardą, pavardę, el. pašto adresą, komentarus, susirašinėjimą su Administratoriumi, telefono numerį, IP adresą, pirkinių krepšelio, pirkimų, užsakymų istoriją, mokėjimų istoriją, taip pat ir papildomi Asmens duomenys, atsižvelgiant į Lankytojo pasirinktas Svetainės Paslaugas | Svetainės Naudojimosi taisyklės (Sutartis)
  7. Rinkodaros duomenys | Naujienų Svetainėje dėl paskelbtų akcijų bei nuolaidų, žaidimų paviešinimo ir sklaidos užtikrinimui būtini duomenys, apimantys: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pirkimų istoriją. | Lankytojo Sutikimas
  8. Individualizuoti rinkodaros duomenys | Naujienų Svetainėje dėl akcijų bei loterijų, žaidimų paviešinimo ir sklaidos užtikrinimui būtini duomenys, apimantys: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pirkimų istoriją, mokėjimų istoriją, krepšelio istoriją, pristatymo būdo istoriją, IP adresą. | Lankytojo Sutikimas

  1. IV. RINKODAROS PRANEŠIMAI 
  2. Lankytojo Sutikimo pagrindu elektroniniu paštu, SMS žinutėmis, skambinant nurodytais telefono ryšio numeriais teikiami rinkodaros pranešimai, tikslu supažindinti su Svetainės naujienomis, įskaitant akcijas ir taikomas nuolaidas.
  3. Lankytojui suteikiama teisė bet kuriuo metu atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, pateikiant Prašymą Svetainėje nurodytais kontaktais. Tiesioginės rinkodaros atsisakymas nepanaikina Administratoriaus teisės siųsti Lankytojui pranešimus, siekiant įgyvendinti Lankytojo Užsakymus.
  4. V. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMAS
  5. Adminitratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Lankytojo Svetainėje pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų teisės aktų reikalavimus. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Lankytojų slaptažodžiai yra šifruojami, o prie duomenų bazių gali prisijungti tik tie asmenys, kurie yra Administratoriaus įgalioti ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu.
  6. Lankytojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą bei kitus duomenis.
  7. Lankytojo Asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina įvykdyti Lankytojo pasirinktas ir užsakytas Svetainėje siūlomas Paslaugas ir ne ilgiau, nei nustato galiojantys teisės aktai. Asmens duomenys, kurie tvarkomi, esant Sutikimui, saugomi iki Sutikimo panaikinimo.
  8. Administratorius siekia ir deda pastangas nesaugoti pasenusių, neaktualių Asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija.
  9. VI. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS
  10. Lankytojo Asmens duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda Administratoriui vykdyti ir administruoti Svetainę bei joje numatytų Paslaugų kokybišką suteikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos ir jų administravimo tiekėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų, apskaitos paslaugų teikėjai, teisės ir finansų konsultantai, konkretaus užsakymo vykdymo tikslu pasitelkti partneriai (siuntų pristatymo tarnyba, mokėjimo administravimo paslaugą teikiantis subjektas ir pan.).
  11. Kiekvienu atveju trečiajam asmeniui perduodama tiek Asmens duomenų, kiek jų yra būtina konkrečiai užsakytai paslaugai atlikti. Šie asmenys prisiima atsakomybę už teisės aktų, reglamentuojančiių Asmens duomenų tvarkymą, tinkamą įgyvendinimą.
  12. Siekiant teisėtų interesų patenkinimo, Asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugos institucijoms, ar asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Administratoriaus teises ir interesus, pateikti ir ginti teisinius reikalavimus.
  13. VII. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS
  14. Lankytojas, kaip Duomenų subjektas, turi šias teises:
   1. žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
   2. susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
   3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
   4. reikalauti sunaikinti savo Asmens duomenis arba sustabdyti savo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
   5. reikalauti, kad Administratorius apribotų Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių („teisė apriboti“);
   6. į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;
   7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai jie tvarkomi teisėto Administratoriaus ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą, išskyrus tuos atvejus, kai įtikinamos teisėtos priežastys yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
   8. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tiksklais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
  15. 34.1. – 34.8. p. išdėstytas Lankytojo teises gali būti motyvuotai atsisakyta tenkinti, išskyrus nesutikimą tvarkyti Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, kai Prašymo leidžia netenkinti Reglamento nuostatos, ar, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų tyrimą ir išaiškinimą, taip pat Duomenų subjekto, Administratoriaus ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
  16. Siekiant apsaugoti kitų asmenų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, gavęs Prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, Administratorius turi teisę imtis saugumo veiksmų nustatant Lankytojo tapatybę.
  17. Lankytojo Prašymas išnagrinėjamas per 1 (vieną) mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos. Lankytojo gali būti paprašyta pateikti papildomus dokumentus ar informaciją, reikalingą tinkamai išnagrinėti jo Prašymą. Dėl būtinybės gauti papildomą informaciją, Prašymo nagrinėjimas gali būti pratęstas dar 1 (vienu) papildomu mėnesiu.
  18. Patenkinus Lankytojo Prašymą ir ištrynus Asmens duomenis, paliekamos saugoti tik tos informacijos kopijos, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti Administratoriaus ir kitų trečiųjų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių sutartinių įsipareigojimų tarp Lankytojo ir Administratoriaus.
  19. Neapribojant galimybių imtis administracinių arba teisminių teisių gynimo priemonių, Lankytojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, juridinio asmens kodas 188607912, adresas A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva), jeigu Lankytojas mano, kad su juo susijęs Asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant galiojančius duomenų teisinės apsaugos teisės aktus.
  20. VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  21. Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba išlaikyti nuostatų ir taisyklių aktualumą teisės aktų ar techniniams reikalavimams. Apie visus būsimus Privatumo politikos pakeitimus ir/ar papildymus Lankytojai visuomet informuojami asmeniškai elektroniniu paštu ar pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakydami Svetainėje Prekes ar Paslaugas. Lankytojai laikomi susipažinę su atnaujinta Privatumo politika praėjus 1 darbo dienai nuo jos išsiuntimo elektroniniu paštu momento. Naujausią šios Privatumo politikos versiją visada galima rasti Svetainėje.
  22. Lankytojo klausimai, susiję su šios Privatumo politikos nuostatomis, taip pat užklausos priimami Svetainėje nurodytais kontaktais.
 4. INTERNETO SVETAINĖS WWW.OZMEDBEAUTY.LT SLAPUKŲ POLITIKA
  Ši Slapukų politika taikoma slapukų (ang. cookie) naudojimui interneto svetainėje www.ozmedbeauty.lt. Slapukų politikoje pateikiama informacija apie slapukų tipus, kiekvieno slapuko naudojimo tikslą, saugojimo laiką bei slapukų atsisakymo ar ištrynimo būdus.

  1. I. SĄVOKOS
  2. Svetainė – www.ozmedbeauty.lt.
  3. Administratorius – UAB „Medikodas“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, juridinio asmens kodas 304114698, buveinė Liepų g. 48D, Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
  4. Lankytojas – Svetainės naudotojas.
  5. Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomeų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
  6. Sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto Duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienašališkais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję Asmens duomenys.
  7. Privatumo politika – dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės.
  8. Naršyklė – programinė įranga, skirta atvaizduoti internetines Svetaines (tinklalapius) žiniatinklyje.
  9. IP adresas – kiekvienam prie žiniatinklio prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip žiniatinklio protokolo adresas.
  10. Slapukas – mažas tekstinis failas, kurį Svetainė įrašo į Lankytojo kompiuterio ar mobilaus prietaiso Naršyklę.
  11. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
  12. Kitos Slapukų politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos kitose Svetainėje paskelbtose tvarkose ir taisyklėse.
  13. II. BENDROSIOS NUOSTATOS
  14. Svetainė naudoja Slapukus išsaugojant informaciją Lankytojų kompiuteriuose ir mobiliuosiose įrenginiuose. Slapukais surinkti Lankytojų Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis, taip pat Privatumo politikos nuostatomis.
  15. Svetainėje naudojamų Slapukų tikslai: 1) patogiam, efektyviam ir Lankytojų poreikius atitinkančiam Svetainės funkcionavimui; 2) sklandaus Svetainės veikimui ir administravimui užtikrinti; 3) Svetainėje teikiamų Paslaugų funkcionalumui užtikrinti; 4) savalaikiam ir tinkamam Lankytojų užklausų, prašymų nagrinėjimui ir atsakymų į juos pateikimui; 5) statistinės ir kitokios analizės vykdymui; 6) kitiems teisėtiems tikslams įgyvendinti (Tiesioginė rinkodara).
  16. Lankytojas atverdamas Svetainę ir iššokusiame pranešime pažymėdamas „Sutinku“, sutinka, kad Slapukai būtų išsaugoti jo įrenginyje tokiu būdu, koks yra numatytas Lankytojo naudojamoje Naršyklėje. Skirtingų rūšių Slapukų naudojimas yra aprašytas šioje Slapukų politikoje.
  17. Ši Slapukų politika yra neatskiriama Privatumo politikos dalis.
  18. Administratorius neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Lankytojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Lankytojo žinia, veiksmų ar neveikimo, klaidų, sąmoningo kenkimo, kitokio netinkamo Svetainės naudojimo. Administratorius taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimo Svetaine trikdžius ir/ar jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Administratoriumi veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.
  19. III. SVETAINĖJE NAUDOJAMI SLAPUKAI
  20. Kiekvieną kartą Lankytojui savo Naršklėje atvėrus Svetainę, gali būti sukurti: 1) ilgalaikiai Slapukai, kurie lieka Lankytojo įrenginyje po Lankytojo išsiregistravimo ir bus panaudoti Lankytojui vėl apsilankius Svetainėje; jie galioja ir nėra ištrinami Lankytojui baigus naršyti Svetainėje; 2) ir/arba trumpalaikiai (seanso) tipo Slapukai, kurie pasibaigia ir yra ištrinami Lankytojui baigus naršyti Svetainėje.
  21. Žemiau išvardinti Svetainėje naudojami Slapukai gali būti apibrėžti ir skirstomi pagal jų rūšis, aprašymą, sukūrimo momentą, renkamus duomenis ir galiojimo laikotarpį. Svetainėje gali būti naudojamos tokios Slapukų rūšys:               1) būtinieji techniniai Slapukai – būtini tam, kad Lankytojas galėtų naršyti ir naudotis Svetainės funkcijomis (pvz., Seanso metu Lankytojo formose įvestos informacijos įsiminimas), prieiti prie apsaugotų Svetainės vietų. Be šių Slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras Svetainės paslaugas arba ji veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų;                  2) analitiniai/veikimo Slapukai – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek Lankytojų naudojasi Svetaine, kokį Turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui. Naudojant statistikos porūšio Slapukus, kurie renka anoniminę informaciją ir teikia jos ataskaitas, Svetainės Administratoriui tampa žinoma, kaip Lankytojai sąveikauja su Svetaine; 3) reklaminiai/trečiųjų šalių Slapukai – su šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi Svetaine pritaikoma Lankytojus dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui; 4) kiti Slapukai – su šių Slapukų pagalba yra užtikrinamas kitų Slapukų tinkamas veikimas.
 5. Slapukas | Domenas | Tipas | Apibrėžimas | Trukmė
  _fbp | .ozmedbeauty.lt | Reklama | Slapukai naudojami „Facebook“ tinkle pateikti personalizuotas reklamas, pagal Lankytojo naršymo istoriją Svetainėje.  | 3 mėnesiai
  fr | .facebook.com | Reklama | „Facebook“ slapukas, skirtas „Facebook“  rodomai reklamai, net ir neregistruotiems Lankytojams | 3 mėnesiai
  Test_cookie | .doubleclick.net | Reklama | Šis slapukas naudojamas siekiant patikrinti, ar Lankytojo naršyklė palaiko slapukus | 15 minučių
  IDE | .doubleclick.net | Reklama | Šis slapukas naudojamas siekiant užregistruoti Svetainės Lankytojų veiksmus po reklamos peržiūros ar paslaudus ant jos ir pranešti apie šiuos veiksmus, tikslu įvertinti reklamos efektyvumą ir pateikti Lankytojui tikslinę reklamą. | 1 metai 24 dienos
  _ga | .ozmedbeauty.lt | Analitinis | Registruoja unikalų Lankytojo ID, pagal kurį identifikuojama Lankytojo elgsena Svetainėje | 2 metai
  _gid | .ozmedbeauty.lt | Analitinis | Šis slapukas naudojamas siekiant atskirti Lantytojus. | 1 diena
  _hjFirstSeen | .ozmedbeauty.lt | Analitinis | Šis slapukas naudojamas nustatyti ar Lankytojas anksčiau lankėsi Svetainėje, ar tai yra naujas Lankytojas | 30 minučių
  __cfduid | .bootstrapcdn.com | Būtinas | „Cloudflare“ naudojamas slapukas, identifikuoja individualius Lankytojus, kurie naudojasi bendru IP adresu, ir taiko saugumo nustatymus kiekvienam atskiram Lankytojui. Negali būti atjungtas. | 1 mėnuo
  __cfduid | .chaport.com | Būtinas | „Cloudflare“ naudojamas slapukas, identifikuoja individualius Lankytojus, kurie naudojasi bendru IP adresu, ir taiko saugumo nustatymus kiekvienam atskiram Lankytojui. Negali būti atjungtas. | 1 mėnuo
  soundestID | .ozmedbeauty.lt | Kita | „ozmedbeauty.lt“ naudojamas slapukas, skirtas, kad Svetainėje būtų įgalintos teikiamos paslaugos bei užtikrinamas jų veikimas.  | Sesijos
  omnisendAnonymousID | .ozmedbeauty.lt | Kita | Skirtas užšifruoti kiekvieno Lankytojo duomenis ir sekti veiksmus atliktus Svetainėje. Kiekvienas Lankytojas yra anonimiškas ir jo identifikuoti neįmanoma. | 1 metai
  soundest – views | .ozmedbeauty.lt | Kita | Naujienlaiškių siuntimo įrankio slapukas. Renkama informacija yra skirta reklaminio turinio tobulinimui. | Sesijos
  _hjid | .ozmedbeauty.lt | Kita | Slapukas renka informaciją apie Lankytojų elgseną Svetainėje ir yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse. | 1 metai
  chaport-60094293bd32aa4c36adbbc5 | .ozmedbeauty.lt | Kita |   |
  _hjlncludedlnPageviewSample | .ozmedbeauty.lt | Kita |   | 2 minutės
  _hjAbsoluteSessionlnProgress | .ozmedbeauty.lt | Kita |   | 30 minučių
  chaport-6009423bd32aa4c36adbbc5 | server.chatport.com | Kita |   | 100 metų
  _gat | .ozmedbeauty.lt | Našumo | Šis slapukas naudojamas „Google Analytics“ siekiant riboti užklausų dažnumą. | 1 minutė

  1. IV. SLAPUKŲ ATSISAKYMAS
  2. Lankytojui suteikiama teisė Slapukus valdyti ir jų atsisakyti per savo naudojamos Naršyklės nustatymus, pasirenkant, kuriuos Slapukus norima palikti ir kuriuos ištrinti. Slapukų galima atsisakyti bet kuriuo metu ištrinant iš savo Naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Lankytojo naudojamos Naršyklės. Norint daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Naršyklėje įdiegtus Slapukus būtina apsilankyti naudojamos Naršyklės puslapyje arba peržiūrėti trumpą instrukciją populiariausioms naršyklėms: Chrome; Mozilla; Edge; Safari; Opera, kuri lengvai aptinkama elementarios google.com paieškos būdu.
  3. Lankytojui taip pat suteikiama teisė bet kada atšaukti savo duotą Sutikimą dėl Slapukų naudojimo, pateikiant Administratoriui Prašymą Svetainėje nurodytais kontaktais. Visiškam Slapukų pašalinimui iš Lankytojo įrangos yra būtinas jų ištrynimas, kaip apibrėžta 19 p.
  4. Lankytojas, atsisakęs Slapukų ir juos ištrynęs iš savo Naršyklės, prisiima visą riziką, kad apsilankęs Svetainėje nebegalės gauti pilnų Svetainėje teikiamų Paslaugų ar pageidaujamos Paslaugų kokybės.
  5. V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  6. Ši Slapukų politika gali būti atnaujinama arba pakeista be atskirto pranešimo, atsižvelgiant į Slapukų naudojimą reglamentuojančius teisės aktus bei visuotinai Europos Sąjungoje priimtą su Slapukų naudojimu susijusią gerąją praktiką. Jei po Slapukų politikos pakeitimo Lankytojas ir toliau naudojasi Svetaine ir/ar jos teikiamomis Paslaugomis, laikoma, kad asmuo neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.
  7. Papildomos konsultacijos dėl Slapukų politikos teikiamos Svetainėje nurodytais kontaktais.